Kolme periaatetta

Sovittelujournalistinen ajattelutapa ohjaa tekemään juttuja, jotka eivät jumiudu vastakkainasetteluihin, vaan auttavat ymmärtämään ristiriitoja monisyisemmin. Ajattelutavan ytimen voi tiivistää kolmeen periaatteeseen, jotka kumpuavat sovittelevan vuorovaikutuksen opeista. Journalismiin tuotuna nämä periaatteet auttavat löytämään rakentavan, mutta kriittisen otteen konfliktiherkkien aiheiden käsittelyyn.

Jännitteen selkiyttäminen

Sovitteluprosesseissa tavoitteena on muodostaa osapuolten kesken yhteinen käsitys siitä, mistä oikeastaan kiistellään ja mitkä ovat keskeiset kipupisteet. Myöskään journalismissa pelkästä kiistasta kertomisen ei pitäisi riittää uutisaiheeksi, vaan kuohujen takaa olisi pyrittävä kirkastamaan ne ristiriidat ja ongelmien ryppäät, jotka ovat kiistaan johtaneet. Tällöin keskustelu voidaan ohjata yksinkertaistavasta viholliskuvien rakentamisesta ja erojen korostamisesta siihen, minkä kumpikin osapuoli kokee tärkeäksi. Samalla voi paljastua yhteisiäkin intressejä ja uusia toiminnan tiloja. Pelkkä jännitteen nimeäminen voi joskus rauhoittaa tilannetta niin, että rakentavalle keskustelulle jää tilaa. Jännitteen selkiyttäminen tarkoittaa siis tilanteen taustojen tutkimista, osapuolten motiivien selvittämistä, täsmällisyyteen pyrkimistä ja rehellisyyttä.

Kuunteluttaminen

Sovittelun tavoitteena on, että osalliset kokevat tulleensa kuulluiksi, ymmärretyiksi ja vakavasti otetuiksi. Lisäksi tavoitellaan sitä, että osalliset myös kuuntelevat itseään, toisin sanoen havahtuvat huomaamaan oman sanomansa erilaiset tulkinnat ja seuraukset eli ottavat vastuun sanomastaan. Kuunteleminen on aina vastavuoroista ja voi parhaimmillaan johtaa syventyneeseen ymmärrykseen. Ymmärrys ei kuitenkaan ole samaa kuin hyväksyminen: kuunteleminen ei ole kritiikitöntä. Myös osapuolten valtasuhteet ja erilaiset puhuja-asemat on tärkeää ottaa huomioon. Sovittelujournalismissa käytetty kuunteluttamisen käsite sisältää ajatuksen, että toimittaja on erityinen julkisuutta rakentava toimija, joka voi tukea kuuntelemista. Toimittaja voi esimerkiksi luoda tilanteita ja tekstejä, joissa erilaiset näkemykset pääsevät kohtaamaan ja joissa journalisti ottaa puheenjohtajan paikan: malttaa kuunnella, ohjata keskustelua ja havainnoida vuorovaikutusta.

Luottamuksen kannattelu

Sovittelutilanteissa on keskeistä, että osallistujat voivat luottaa keskustelua ja tilannetta kannattelevaan sovittelijaan. Sovittelua ohjataan yhteisesti sovituin periaattein ja varmistetaan, että osapuolilla on tilaa osallistua ja he saavat puhua turvallisesti. Journalismin perustehtävä on puolestaan mahdollistaa julkinen keskustelu – ja myös kamppailu – yhteiskunnallisista kysymyksistä. Tämä edellyttää luottamusta journalismiin prosessina: sekä juttujen kohteiden että yleisön tulisi voida luottaa siihen, että journalistinen julkisuus tarjoaa areenan tasapuoliselle ja rehelliselle keskustelulle ja että siihen keskusteluun osallistuminen tarjoaa mahdollisuuden puolustaa omia näkemyksiään. Jos luottamus yhteiseen keskusteluun horjuu, on tyypillistä vetäytyä keskustelemaan samanmielisten kesken, mikä puolestaan vahvistaa vastakkainasettelua. Luottamusta journalismin kykyyn tuottaa mahdollisimman monille mielekäs julkisen keskustelun tila tulee siis aktiivisesti kannatella. Tässä auttavat journalismin eettiset periaatteet ja niiden näkyväksi tekeminen sekä journalististen prosessien läpinäkyvyys.

Syksyllä 2017 joukko suomalaisia toimittajia perusti sovittelujournalistien yhdistyksen Sopivan, jonka tavoitteena on luoda keskusteluyhteyksiä eri tavoin ajattelevien ihmisten välille.
www.sopiva.org

Sovittelun periaatteita avataan laajasti esimerkiksi kasvatustieteen professori Esa Poikelan toimittamassa kirjassa “Sovittelu: Ristiriitojen kohtaamisesta konfliktien hallintaan”. Se on ensimmäinen suomenkielinen sovittelua useista eri näkökulmista tarkasteleva teos.
Tiivistelmä kirjan sisällöstä

Käsikirjan luvut

Poimintoja käsikirjasta

“Eri puolilla maailmaa on meneillään erilaisia journalismin suuntauksia, joissa journalismilta peräänkuulutetaan entistä suurempaa yhteiskuntavastuuta.”

“Sovittelun tavoitteena on, että osalliset kokevat tulleensa kuulluksi, ymmärretyiksi ja vakavasti otetuiksi. Lisäksi tavoitellaan sitä, että osalliset myös kuuntelevat itseään.”

“Journalismi on vastuussa yleisölle, eikä rakentavuus siten tarkoita vallanpitäjien agendojen tukemista. Yleisön näkökulman painottaminen ei myöskään tarkoita mielistelyä ja ikävien reaktioiden välttelyä.”

“Jos vastakkain on viestintäammattilaisia ja tavallisia kansalaisia, tasa-arvoinen kohtaaminen ei synny vain päästämällä osapuolet vuorotellen ääneen, vaan on tehtävä selväksi, millaisesta asemasta kukin puhuu.”

“On hyvä pysähtyä miettimään, millaisiin vastauksiin erityyppiset kysymykset ohjaavat. Kysymiseen voi hakea apua sovittelusta, dialogisuudesta ja kuuntelemisesta.”

“Vastakkainasettelujen purkamisen kannalta kuunteleminen on oleellista siksi, että vasta kun ihminen tulee itse kuulluksi, hän on valmis kuulemaan muita.”

“Jutuntekoa voi helpottaa, jos aiheena olevan jännitteen pystyy visualisoimaan esimerkiksi sipulina, vuoristona tai aurinkona.”

“Verkkokeskustelun kannatteleminen on journalistista työtä ja se ansaitsee saada ammatillista arvostusta. Sen tulisi olla mahdollista muun päivittäisen työn ohessa tai erityisenä työtehtävänä.”

“Asiallisen keskustelun pyörittäminen lisäsi sekä uutisen lukukertoja että uutisen parissa vietettyä aikaa. Kokeilujuttuja luettiin ja kommentoitiin ahkerasti viikkojen ajan.”

“Sovittelujournalismi ei ole ideologia, joka pitäisi nielaista kokonaisena tai jonka toteuttamiseen tarvitsisi käydä läpi toisiaan loogisesti seuraavia askelmia.”